ALGEMENE VOORWAARDEN
voor dienstverlening door Martine Lenting, praktijk voor persoonlijke groei.

Artikel 1.
Algemeen. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever : de partij die opdracht geeft 2. Opdrachtnemer : Martine Lenting.

Artikel 2.
Toepasselijkheid. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke afspraken tussen opdrachtnemer en opdrachtgever en alle daaruit voortvloeiende activiteiten

Artikel 3.
Totstandkoming van de overeenkomst. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende coachovereenkomst door opdrachtnemer retour is ontvangen. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor het proces en resultaat noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

Artikel 4.
Uitvoering van de opdracht. Opdrachtnemer bepaalt in overleg met de opdrachtgever de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd uitgaande van de hulpvraag. Zij zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een coach verwacht mag worden. Opdrachtnemer kan slechts meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Indien opdrachtnemer derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal zij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtgever overeenstemming te hebben bereikt.

Artikel 5.
Geheimhouding. Opdrachtnemer is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft (volgens de meldcode kindermishandeling), verplicht tot geheimhouding tegenover derden. Voor overleg met derden, in het belang van de opdrachtgever, wordt altijd eerst toestemming gevraagd.

Artikel 6.
Offertes en aanbiedingen. Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Opdrachtnemer kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 7.
Tarieven. De tarieven staan op www.martinelenting.nl. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW. Tariefswijzigingen worden minimaal een maand van tevoren aangekondigd.

Artikel 8.
Betaling. Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum, middels overmaking op Iban: NL 48 RABO 017.74.19.369 t.n.v. Martine Lenting. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.

Artikel 9.
Annulering en opzegging. Wanneer opdrachtgever een reeds gemaakte afspraak met opdrachtnemer wenst te annuleren, dient zulks uiterlijk 24 uur van tevoren (Telefonisch/WhatsApp/Mail) aan opdrachtnemer te worden doorgegeven. Indien de annulering korter dan 24 uur van tevoren plaatsvindt, of in het geval er in het geheel geen annulering heeft plaatsgevonden, is opdrachtnemer gerechtigd de kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

Artikel 10.
Vermoeden van kindermisbruik, kindermishandeling of huiselijk geweld. Indien opdrachtnemer gegronde redenen heeft om aan te nemen dat sprake is van kindermisbruik, kindermishandeling of huiselijk geweld en er met opdrachtgever hierover geen gesprek mogelijk is, meldt zij dit bij het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.

Artikel 11.
Toepasselijk recht en klachtenregeling. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Martine Lenting, praktijk voor persoonlijke groei is aangesloten bij beroepsorganisatie Adiona. De bij Adiona aangesloten opdrachtnemer zal alles in het werk stellen om de opdrachtgever goed te begeleiden. Het kan echter voorkomen dat de opdrachtgever niet tevreden is. Dit moet in eerste instantie gecommuniceerd worden met de opdrachtnemer, die uiteraard haar best doet om voor alle betrokkenen tot een bevredigende oplossing te komen. Wanneer de opdrachtgever en opdrachtnemer er niet uitkomen kunnen zij samen beroep doen op de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Adiona. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en stelt zich onpartijdig op. Zij probeert de opdrachtgever en opdrachtnemer bij elkaar te brengen door bemiddeling, hoor en wederhoor toe te passen. Zij beoordeelt niet en geeft dus geen oordeel. De informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Zij kan ook adviseren over andere mogelijkheden.

Artikel 12.
Aansprakelijkheid. De coaching, training en begeleiding van Martine Lenting is oplossingsgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. De opdrachtgever zal zichzelf (ook ná een coachingstraject) verder ontwikkelen in zijn /haar eigen proces. Martine Lenting heeft een bedrijfsaansprakelijkheids- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering via beroepsorganisatie Adiona.

×